Nuacht

 • Expert Group Report on the National Planning Framework Published

  The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Darragh O’Brien, TD, has welcomed the publication of the Expert Group Report in relation to the First Revision of the National Planning Framework (NPF).

  The Expert Group, comprising three independent experts with experience of spatial planning, economic and social development and environmental protection, was established in March 2023. The Expert Group was requested by the Minister to provide a high-level overview of the NPF, published in 2018, and to identify matters to be considered in the first statutory revision of the NPF.

  Government formally commenced the process to undertake the First Revision of the NPF in June 2023, and the process is due to be completed in April 2024.

  The Expert Group’s Report summarised that the NPF Revision should build on the current NPF strategy and strengthen it in three broad respects:

  • Compact growth targets should be more ambitious and more clearly defined;
  • The roles of the bodies involved in its implementation should be clarified and strengthened (particularly in relation to Metropolitan Area Strategic Plans) and mechanisms put in place for more detailed measurement and monitoring of its progress; and
  • There should be greater coordination at whole of government level across all infrastructure projects (including the NDP) and new efforts made to generate broader support for national spatial planning across all of society.

  The Report has highlighted a total of thirteen recommendations, categorised generally under the following headings:

  • Settlement Strategy and Compact Growth;
  • Investment and Prioritisation;
  • Implementation and Monitoring;
  • Support Measures for National Spatial Planning; and
  • Miscellaneous Recommendations

  In welcoming the report Minister O’Brien said:

  “This Report is an important signpost in the First Revision to the National Planning Framework and provides clarity on what should be the focus for this revision. I wish to thank the members of the Expert Group for their valuable contribution, expertise and commitment with this body of work.

  “I am giving careful consideration to the recommendations of the Expert Group, as the revision process provides the opportunity to develop the national planning policy agenda to shape Ireland’s future growth and development in the years ahead.”

  The Minister of State for Local Government and Planning, Kieran O’Donnell TD, emphasised the value of the report to the revision process:

  “In completing this Report, the members of the Expert Group have undertaken a comprehensive review which will be instrumental in informing the debate and discussion with key stakeholder groups specifically established for the revision process, including the reconvened Planning Advisory Forum. I look forward to engaging with the Forum members on the Expert Group report and advancing to the next stage of the revision process over the coming weeks.”

  The Expert Group submitted their Report to Minister O’Brien on 16th August 2023 and it will now inform the preparation of an ‘Issues Paper’ which is currently in development for stakeholder consultation.

  This process will also inform the preparation of the draft NPF Revision, which will be subject to Oireachtas engagement and scrutiny by the Joint Oireachtas Committee. The draft revision will be published for consultation in December 2023.

  All relevant information pertaining to the revision will be available on the dedicated website, accessible at www.npf.ie .


 • Ciorcláin

  NPF Implementation Roadmap
  NPF Implementation Roadmap – Click to enlarge

  Circular FPS 05-2018 - Urban Renegeration and Development Fund
  Circular FPS 05-2018 – Urban Renegeration and Development Fund – Call for Proposals

  Circular FPS 04-2018 - Implementation Roadmap
  Circular FPS 04-2018 – Implementation Roadmap for the National Planning Framework

  Circular FPS 06-2018 - The National Planning Framework
  Circular FPS 06-2018 – The National Planning Framework


 • An Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeacha (CAFU) – Gairm ar Thograí

  URDF Advertisement – Click to enlarge

  Mar chuid de Éire 2040 – An Tionscadal, tá an Rialtas tar éis bunú Ciste nua um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeacha (CAFU) a fhógairt, chun tacú go príomha le fás fuinte agus forbairt inbhuanaithe na gcúig chathair agus na lárionad uirbeach mór eile in Éirinn.

  Is í an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil atá freagrach as an gCiste a chur i bhfeidhm, ag a bhfuil €2 bhilliún ón bPlean Forbartha Náisiúnta go dtí an bhliain 2027, go príomha chun tacú le fás fuinte agus forbairt inbhuanaithe na gcúig chathair agus na lárionad uirbeach mór eile in Éirinn.

  I gcomhréir le cuspóirí an Chreata Náisiúnta Pleanála, tá an Ciste ceaptha chun sciar níos mó d’fhorbairt chónaithe agus tráchtála a chur chun cinn, agus tacaíocht aici ó bhonneagar, seirbhísí agus áiseanna, laistigh de ‘lorg’ reatha tógtha ár n-áiteanna lonnaíochta níos mó.


 • Foilseachán Nua

  Appropriate Assessment Conclusion
  Appropriate Assessment Conclusion

  Post-Consultation Natura Impact Statement
  Post-Consultation Natura Impact Statement

  Appropriate Assessment Determination
  Appropriate Assessment Determination


 • Ráiteas maidir le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST)

  SEA_Statement_cover
  Ráiteas MST (Cliceáil chun féachaint ar an bhfoilseachán)

  De réir mar a cheanglaítear faoin reachtaíocht AE, thug an Rialtas faoi roinnt measúnuithe timpeallachta ar an dréacht-Chreat Náisiúnta Pleanála. Áirítear leo sin Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST), Measúnú Oiriúnachta maidir leis an Treoir maidir le Gnáthóga ón AE, agus Meastóireacht Straitéiseach maidir le Riosca Tuilte.

  Tugadh aird ar na measúnuithe seo agus doiciméad an Chreata á thabhairt chun críche agus tá an doiciméad i gcomhréir le ceanglais Threoir 2001/42/CE maidir le héifeachtaí pleananna agus clár áirithe ar an gcomhshaol a mheasúnú (Treoir MST) mar a cuireadh i bhfeidhm in Éirinn le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe agus ar Chláir Áirithe) (I.R. Uimh 435 de 2004), arna leasú, agus leis na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta) 2004 (I.R. Uimh. 436 de 2004), arna leasú.


 • Ár dTír a Athshamhlú:
  Seolann an Rialtas tionscadal dar luach €116bn Éire 2040 – An Tionscadal

  Arna eisiúint ag Oifig Preasa an Rialtais

  • An chéad uair i stair na hÉireann ar nascadh Pleanáil agus Infheistíocht
  • Ceithre chiste nua de €4bn ar an iomlán d’fhás tuaithe agus uirbeach, gníomhú ar son na haeráide agus nuálaíocht
  • Dírítear go mór ar an iompar chun gach cuid d’Éirinn a nascadh agus bearnaí a líonadh san Iarthuaisceart
  • Clár €22bn um athrú aeráide mar aon le hinfheistíocht ollmhór san iompar poiblí
  • Éire á réiteach don Bhreatimeacht trí infheistiú a dhéanamh sa todhchaí agus díriú ar earnálacha atá i mbaol

  Éire 2040 – An Tionscadal – An Creat Náisiúnta Pleanála (Cliceáil le hamharc)
  Éire 2040 – An Tionscadal – An Creat Náisiúnta Pleanála (Cliceáil le hamharc)

  Sheol an Taoiseach Leo Varadkar agus an Rialtas plean €116bn inniu chun Éire a athshamhlú agus ullmhú don todhchaí tar éis cruinniú speisialta Comh-aireachta in Institiúid Teicneolaíochta Shligigh.

  Os comhair lucht féachana de mhic léinn an choláiste, nocht an Chomh-aireacht Éire 2040 – An Tionscadal a bhfuil sé mar aidhm leis Éire na todhchaí a thógáil, agus ullmhú do shochaí sa todhchaí ina mbeidh milliún duine breise, agus 660,000 duine breise ag obair.


 • Deiseanna um Réigiúin agus Chontaetha na hÉireann: Scenarios and Implications an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) Sraith Taighde Uimh.70

  Prospects-for-Irish-Regions-and-Counties-cover

  Sa taighde ón ESRI, a foilsíodh inniu, cuirtear ar fáil réamh-mheastacháin do réigiúin agus contaetha na hÉireann go dtí an bhliain 2040, fiosraítear cad a bheidh i ndán má leantar leis na patrúin phleanála spásúla reatha (ar a dtugtar an cur chuige Gnó Mar is Gnách), agus cad a tharlóidh faoi raon eile cásanna. Faoi na cásanna eile, rinneadh machnamh ar dháileadh réigiúnach leathan an daonra, post agus fás fostaíochta. Baineadh úsáid as an taighde agus an samhaltú, a rinne an ESRI mar chuid den tionscadal taighde seo, chun bonn eolais a chur faoi straitéis fáis an Chreata Pleanála Náisiúnta. Úsáideadh an cur chuige Gnó Mar is Gnách mar bhonnlíne ónar forbraíodh cásanna eile na todhchaí. Rinneadh staidéar ar an gcás is fearr uaidh sin, agus cuireadh i bhfeidhm sa Chreat Pleanála Náisiúnta é.

   


 • Spriocdháta i gcomhair Aighneachtaí

  Níltear ag glacadh níos mó le hAighneachtaí faoi Éire 2040 – Ár bPlean, an Dréacht-Chreat Náisiúnta Pleanála. Ba é an spriocdháta chun aighneachtaí a fháil ná 12 meán lae, Dé hAoine, 10 Samhain 2017.


 • Síneadh curtha leis an spriocdháta i gcomhair aighneachtaí

  Tá síneadh curtha leis an spriocdháta i gcomhair aighneachtaí go dtí 12 meán lae Dé hAoine, 10 Samhain 2017. Caith súil ar an leathanach Roinn do chuid tuairimí linn chun sonraí a fháil faoin gcaoi le d’aighneacht a dhéanamh.


 • Éire 2040 – Ár bPlean – Preaseisiúint

  Inniu, d’fhoilsigh an Rialtas “Éire 2040 – Ár bPlean” don tsraith dheiridh de chomhairliúcháin phoiblí. Sna seachtainí amach romhainn, go dtí an 3 Samhain, beidh deis ag an bpobal athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat pleanála straitéisí fadtéarmach d’fhás agus do rathúnas na tíre amach anseo. Treoróidh Éire 2040 – Ár dTionscadal deiseanna pleanála náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla inár bPoblacht mar aon le cinntí infheistíochta as seo go ceann scór bliain ar a laghad.


Scroll to Top