Fúinn

Cliceáil anseo chun féachaint ar an bhfíseán i mBéarla.
Cliceáil anseo chun féachaint ar an bhfíseán le teanga chomharthaíochta.

Le haghaidh Foilseachán agus Páipéar Comhairliúcháin cliceáil anseo.

FOILSEACHÁIN

Foilsíodh roinnt cáipéisí chun aird a tharraingt ar na saincheisteanna agus na roghanna atá ós ar gcomhair agus todhchaí na hÉireann ar feadh na chéad 20 bliana eile á pleanáil.

Béarla
Ireland 2040 Our Plan Cover

Issues and Choices

Feabhra 2017

2.2 MB

 

ÍOSLÓDÁIL

Ireland 2040 Our Plan Executive Summary Issues & Choices

Issues and Choices Paper
Executive Summary

Feabhra 2017

966 KB

ÍOSLÓDÁIL

Ireland 2040 Our Plan Press Release Cover

Shaping Ireland towards 2040
Short Summary

Feabhra 2017

827 KB

ÍOSLÓDÁIL

Press Release Ireland 2040

Press Release

Feabhra 2017

180 KB

 

ÍOSLÓDÁIL

Strategic Environmental Assessment Scoping Report

Strategic Environmental Assessment (SEA) Scoping Report

Feabhra 2017

999 KB

ÍOSLÓDÁIL

Consultation Review

Meán Fómhair 2017

2.3 MB

ÍOSLÓDÁIL

Gaeilge
Éire 2040 ár bPlean

Saincheisteanna agus Roghanna

Feabhra 2017

2.2 MB

ÍOSLÓDÁIL

Éire 2040 ár bPlean

Saincheisteanna agus Roghanna
Achoimre Feidhmiúcháin

Feabhra 2017

447 KB

ÍOSLÓDÁIL

Éire 2050 Ár bPlean Éire a mhúnlú i dtreo 2040

Éire a mhúnlú i dtreo 2040

Feabhra 2017

139 KB

 

ÍOSLÓDÁIL


Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST)

Is é ata Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta ná próiseas chun measúnacht a dhéanamh, chomh luath agus is féidir, na torthaí comhshaoil a bhaineann le tionscnaimh phlean/chláir a chur i bhfeidhm arna n-ullmhú ag údaráis ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil nó a ullmhaítear ag údarás le glacadh trí bhealaí reachtaíochta. Is é an cuspóir ná déanamh cinnte go ndéantar measúnú ar thorthaí comhshaoil na bpleananna agus na gclár le linn a n-ullmhaithe agus sula nglactar iad. Freisin tugann an próiseas MST deis do pháirtithe leasmhara trácht a dhéanamh ar thionchair chomhshaoil an phlean nó an chláir bheartaithe agus bheith coimeádta ar an eolas le linn an phróiseas cinnteoireachta.
Rinneadh an Treoir Eorpach (2001/42/CE) ar Mheasúnú Éifeachtaí Pleananna agus Clár Áirithe ar an gComhshaol (an Treoir MST), a thrashuí sa reachtaíocht náisiúnta in Éirinn ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach ar Mheasúnú Comhshaoil ar Phleananna agus Chláir Áirithe) 2004 (I.R. 435/2004) agus, na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2004 (I.R. 436/2004), mar atá leasaithe.

Faoi Airteagal 3 den Treoir, ní mór measúnacht chomhshaoil a dhéanamh le aghaidh gach plean agus cláir, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le húsáid agus pleanáil talún. Thug an Roinn faoi Scagadh Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta i 2016 agus socraíodh go mbeadh MST ar an NPF ag teastáil (féach ar Alt 3.1.1 le haghaidh tuilleadh eolais faoin bpróiseas scagtha). Don chéad chéim eile sa phróiseas MST is gá sainiú a dhéanamh ar raon feidhme agus ar leibhéal sonraí na faisnéise atá le cuimsiú sa Tuarascáil Chomhshaoil. Ullmhaíodh tuarascáil chun raon feidhme a mheas agus is féidir féachaint uirthi anseo (nasc leis an tuarascáil raon feidhme).


Foilseacháin Eile

Report on Preliminary Stakeholder Consultation COVER

Tuarascáil ar Chomhchomhairle le Páirtithe Leasmhara

3 MB

 

ÍOSLÓDÁIL

EXPERT GROUP SCOPING REPORT JAN 2014

Tuarascáil Raon Feidhme ag Saineolaithe

297 KB

 

ÍOSLÓDÁIL

Le haghaidh eolais faoi chomórtas na scoileanna cliceáil anseo.

Léarscáiliú Spásúil

I gcomhpháirt leis an Ionad Breathnaithe um Thaighde Uile-Éireann atá bunaithe in Ollscoil Mhá Nuad, tá úsáid á baint ag an Roinn as léarscáiliú agus anailís spásúil mar chuid den bhonn fianaise a bheidh mar bhonn eolais don Chreat Náisiúnta Pleanála.
Mar chuid den obair sin, tá Breathnóir Léarscáile don Chreat Náisiúnta Pleanála á chomhordú áit a mbeidh an fhaisnéis léarscáilithe go léir a bhaineann leis an tionscadal inrochtana agus go mbeifear in ann breathnú uirthi.

Is féidir rochtain a fháil ar an mbreathnóir sin anseo.

Bileog Eolais
Feabhra 2017
(Cliceáil chun méadú)

Ireland 2040 Information Leaflet
Ireland 2040 Information Leaflet

AIGHNEACHTAÍ

Is féidir féachaint ar gach aighneachta arna bhfáil mar chuid den Chomhchomhairle anseo

Scroll to Top