Aighneachtaí
(Comhairliúchán Réamhdhréachta)

Fuarthas na haighneachtaí seo a leanas mar chuid den Chomhairliúchán Réamhdhréachta.

1-330

0001 Conor Tiernan0002 Grainne Conaty

0003 David Whyte

0004 Jack Barry

0005 James Kerins

0006 John Byrne

0007 Oliver Browne

0008 Owen Curran

0009 Stephen Clarke

0010 Richard Burke

0011 Michael Fahy

0012 Kevin Buckley

0013 Jason Kenny 1

0014 Trevor Stanley

0015 John Jordan

0016 Jason Kenny 2

0017 Danny Burke

0018 Emmet Flanagan

0019 An Comh. Noel Cribbin

0020 Fergus O’Brien

0021 Jason Kenny 3

0022 Jason Kenny 4

0023 Seamus Fagan

0024 Gerard Corcoran

0025 Gerard Corcoran 2

0026 Gerard Corcoran 4

0027 Gerard Corcoran 3

0028 Gerard Corcoran 5

0029 Brendan Boyle

0030 Jason Kenny 8

0031 Jason Kenny 5

0032 Vincent Holmes

0033 Tom Horrigan

0034 Liam Mac Mathuna

0035 An Dr Powell – West Wicklow Gifted Children’s Association

0036 Caroline Phelan, Comhairle Cathrach na Gaillimhe

0037 Brendan Guiden RIAI

0038 Brian Flaherty

0039 Joe Palmer

0040 Shane Cooney

0041 Jason Kenny 9

0042 Jason Kenny 6

0043 Jason Kenny 7

0044 Alex Wilsdon 1

0045 Alex Wilsdon 2

0046 Jason Kenny 10

0047 Peter MacNulty – Forbairt Turasóireachta Idirnáisiúnta

0048 Nicola Kelly 1

0049 Nicola Kenny 2

0050 Mike agus Angela Parle

0051 Michael Molloy 1

0052 Aaron Murphy

0053 Caroline Jolley

0054 Don Reilly

0055 David O’Connor

0056 Gerard Quigley

0057 Jason Kenny 12

0058 Jason Kenny 11

0059 John Moran – Maigh Eo Plus

0060 David Tamas 1

0061 David Tamas 2

0062 Andy Redmond

0063 David Dixon

0064 Gordon D’Arcy

0065 Robin Mosse

0066 Tim Twomey

0067 An Comh. William Lavelle

0068 Pat Brereton – DCU

0069 Rachel Mescall-Fitzpatrick – Carambola

0070 Julie Mortimer

0071 Marie Smith

0072 Tadhg Kenna

0073 Clara Clark – Cycling Without Age

0074 Réigiún na Gaillimhe – Chathair Luimnigh

0075 Gerry McCormack

0076 Garrett Fox 1

0077 Breffiní Lennon

0078 Jamie Tanner

0079 Séamus O’Flaherty

0080 Brian Stanley TD

0081 An tOll. Edmond Byrne – Coláiste na hOllscoile Corcaigh

0082 John Hosford

0083 Sean Corcoran

0084 Rob Matthews

0085 Niamh Ryan

0086 Joseph Kelly 1

0087 Joseph Kelly 2

0088 Joseph Kelly 3

0089 Joseph Kelly 4

0090 Joseph Kelly 5

0091 Joseph Kelly 6

0092 Joseph Kelly 7

0093 Madelaine Murray

0094 Alan O’Connor

0095 Acadamh Ríoga Ceoil na hÉireann – Deborah Kelleher

0096 Hannah O’Flaherty

0097 An tOll. Irene Sheridan – Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí

0098 Aaron O’Doherty

0099 Caroline Joyce

0100 Aisling Deng

0101 Breffni O’Brien

0102 Henriette Roessing

0103 Brian Conneally

0104 Nicholas Dawes
0105 An tAire Chris Hazzard – Roinn Bonneagair Thuaisceart Éireann

0106 Caroline Joyce 2

0107 Annie Sheehan

0108 Brendan Gilmer

0109 Barry Fleming – Highway Wholesalers Ltd

0110 Robert Rockett

0111 John Cully

0112 Trevor Ryan

0113 Sheila Gilmartin

0114 An Comh. Gerry Warnock

0115 Jason Ryan

0116 Gerard Corcoran

0117 John Fitzgerald – Wild Way Tours

0118 Ivan Cummins

0119 Nigel de Haas

0120 John Buckley

0121 Christopher O Rourke Group

0122 Guanren Wang

0123 Michael Mannix

0124 Grúpa Gníomhaíochta Gridlink

0125 Innealtóirí na hÉireann – Iardheisceart na hÉireann

0126 Kieran Cunnane

0127 Keep Ireland Open

0128 Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath – Age Friendly

0129 – LERO – Ionad na hÉireann um Thaighde ar Bhogearraí, Ollscoil Luimnígh

0130 Diarmuid Curtin

0131 Midlands Airport Developments Ltd

0132 Bretts Hardware

0133 Dan Cody

0134 Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo

0135 Tom Geoghegan

0136 Cumann Ailse na hÉireann

0137 An Comh. Oliver Tully

0138 Líonra Pobail Bhaile Thomáis

0139 Robbie Grace – REA Grace Estate Agent

0140 Anne-Marie Fox

0141 John Aylward

0142 Michael Connolly

0143 James O’Hea

0144 Pat Dunphy

0145 Thomas Jennings

0146 Kevin Lynch

0147 Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chill Chainnigh

0148 Grúpa Áitritheoirí Forbartha Cheantar Phort an Chalaidh

0149 James Gibbons

0150 An Comh. Paul Canning

0151 Comhaltaí Chomhairlí Cathrach agus Contae Phort Láirge

0152 ASH Éireann0153 Sligo Tourism Ltd

0154 Matthew Murphy

0155 Paul O’Brien

0156 Oifig Forbartha Náisiúnta Music Generation – Ceoláras na hÉireann

0157 St Catherines – Lucht Siúil Cheatharlach

0158 Derek Daly0159 Ógra FF i gCathair Luimnigh

0160 Club Tacadóirí CLG Chill Cheannaigh

0161 National Sculpture Factory Cork

0162 Adrian O’Keeffe

0163 Gerry Galvin, Pat Sexton, Tom Maher, Vincent Hussey

0164 Hamilton Young Architects

0165 FLAME – Former Local Authority Members Éire

0166 John Cuddihy

0167 Comhairle Contae Átha Cliath Theas

0168 Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta

0169 Cumann Feirmeoirí na hÉireann, Cill Chainnigh

0170 Ray Breen

0171 Gerard Buggy

0172 Seamus Kelly

0173 Vincent Roche

0174 Patrick C Horan & Co Chartered Accountants

0175 Comhlachas Tráchtála Thulach Mhór

0176 Lorraine Sheridan

0177 Diarmuid Kennelly

0178 Bart Zdrojowy

0179 E Hunter

0180 Coughlan Engineering

0181 Miriam Fitzpatric

0182 Brigid Murphy – Cumann Forbartha Bhéal Átha Ragad

0183 Tullamore Hardware0184 ASTR Ltd

0185 Comhairle Contae an Chláir, Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh agus Bord Oideachais agus Oiliúna an Chláir

0186 Fixmyi Wireless

0187 Gníomhaireacht Comhshaoil Thuaisceart Éireann

0188 An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

0189 Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre

0190 Kelpac Medical

0191 John McGowan

0192 Evan Keating

0193 Dick Gleeson – Trinity Haus

0194 Cumann Oifigeach Ealaíon na nÚdarás Áitiúil

0195 SLR thar ceann Chomhlacht Chalafort Phort Láirge

0196 OCG Office Centres Ltd

0197 Comhlachas Tráchtála an Mhuilinn Chearr 1

0198 Molloy Environmental Services

0199 Mollin Estates

0200 KCLR 96FM

0201 InGranite Recon Ltd

0202 Iascaigh Intíre Éireann

0203 Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae Chill Cheannaigh

0204 Fit it Out

0205 Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae an Longfoirt

0206 Michael McCarthy

0207 Coláiste na hOllscoile Corcaigh

0208 Michael Boyle

0209 Crystal Leiker

0210 Fondúireacht Taighde & Oideachais in Ospidéal Ollscoile Shligigh

0211 Maud Conry

0212 Siobhan Carroll

0213 Traolach Ó Fionnáin

0214 An Dr Warren Whitney

0215 An Dr Brid Quinn

0216 Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Cheannaigh agus Cheatharlach

0217 Stephen Cooney

0218 Holly Hickey

0219 Comhlachas Tráchtála Chlár Chlainne Mhuiris

0220 Gerald McCarthy

0221 Fóram Uile-Éireann um Chathracha Cliste

0222 Mike Molloy

0223 David Cullinane

0224 Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

0225 Acadamh Innealtóireachta na hÉireann

0226 Gladys Bowles

0227 An Comh. Fidelis Doherty

0228 CORPO

0229 An Comh. John Naughten

0230 Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach

0231 David Hughes Architect

0232 An Chomhairle Comhairliúcháin um Athrú Aeráide

0233 An Comh. Andrew Montague

0234 Cumann Áitritheoirí Buartha na Móna Airde

0235 Alan Hand

0236 Liz O’Brien

0237 No Fry Zone 4 Kids Committee

0238 Paul Nolan

0239 Robert Fitzgerald

0240 Comhairle Contae Ros Comáin

0241 Shane McIntyre

0242 Wellman International Limited

0243 Veronica Conlan 1

0244 Veronica Conlan 2

0245 Cumann Gníomhaíochta Comhshaoil Choill Chluana

0246 Cuimsiú Éireann

0247 Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir

0248 Cónaidhm Coincréite na hÉireann

0249 Irish Green Building Council

0250 Ollscoil Luimnigh

0251 Westpark Shannon

0252 Samáraigh na hÉireann

0253 Cuideachta Poirt na Sionainne agus Fhainge

0254 Foghlaim le Chéile, Gaillimh

0255 Brendan Donohoe

0256 An Comh. Tomás Breathnach & An Comh. Maurice Shortall

0257 Margaret O’Brien

0258 Ionad Pavee don Lucht Siúil agus do phobal na Romach

0259 An Dr Owen Douglas

0260 An Comh. Peter Feeney

0261 Taisteal i Lár na Tíre

0262 Comhairle Chontae an Chabháin

0263 Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil an Chláir

0264 Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta – Craobh Chorcaí

0265 Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath – TFC

0266 – Scoil Náisiúnta Phádraig, Muileann an Strangaigh, Cill Mhic Bhúith, KB

0267 Tobacco Free Ireland Programme, FSS

0268 Sacyr

0269 Quinn Industrial Holdings DAC

0270 SUSTINEO

0271 RGFI

0272 McDonald International

0273 Mark Keogh

0274 Iarnród Éireann

0275 Association of Town & City Management

0276 Bonneagar Iompair Éireann

0277 Lakeland Dairies

0278 Réigiún Chathair Luimnigh san Iarthar Láir

0279 Future Analytics

0280 James Harnett

0281 Garrett Fox 2

0282 An Coiste Iarnróid Idirchontae Thiar

0283 Gerry McCormack 2

0284 E Monks – Líonra Éireannach d’Íospartaigh Radaíochta Leictreamaighnéadaigh

0285 Breda Campion – Daoine Gníomhacha ar Scor Bhaile Eoin

0286 Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Cheatharlach

0287 Mattie McGrath TD

0288 ICOMOS Éireann

0289 Cheeverstown

0290 Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre

0291 Sheila Deegan – Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge

0292 Comhlachas Tráchtála Phort Láirge

0293 Comhairlí Contae agus Cathrach Chorcaí

0294 Aonad Sláinte don Lucht Siúil, FSS an Lár-iarthair

0295 Senan Cooke – Communities Creating Jobs

0296 Iontaobhas Cathartha Phort Láirge

0297 Eamon Nolan

0298 Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil Thiobraid Árann

0299 Darragh Murphy

0300 An Comh. Martina Kinane

0301 Boird Oideachais agus Oiliúna na hÉireann

0302 Grúpa Sláinte Poiblí don Leigheas agus don Timpeallacht FSS

0303 Anne Howard Genvest

0304 Marc Mac Sharry TD

0305 David O’Keeffe

0306 Comhairle Chontae an Chabháin

0307 Brian Simpson

0308 Comhairle Ceantair do Lár Uladh

0309 Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain

0310 McDowell Purcell

0311 Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí

0312 SSE

0313 Lorna Duffy

0314 Darragh Murphy 1

0315 Darragh Murphy 2

0316 Darragh Murphy 3

0317 Darragh Murphy 4

0318 Darragh Murphy 5

0319 Darragh Murphy 6

0320 Darragh Murphy 7

0321 Sheila Convery

0322 Cumann Feirmeoirí Loch Garman

0323 Acadamh Ríoga na hÉireann um Sheandálaíocht

0324 Comhairle Contae Chiarraí

0325 Comhlachas Tráchtála Leitir Ceanainn

0326 Uisce Éireann

0327 Anthony Gray – Aistear Bia Blasta Shligigh

0328 Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Shligigh – Coláiste Pobail agus Deonach

0329 Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Shligigh – Coláiste Cuimsithe Shóisialta

0330 Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Shligigh – Coláiste Comhshaoil

331-664

0331 Con Traas – Cumann Táirgeoirí Úll na hÉireann

0332 Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

0333 Comhairle Chontae Shligigh

0334 Lar Power

0335 Heather Burke Network of Conversation Salons

0336 Seamus Kelly

0337 Darragh Murphy 8

0338 Yemisi Ojo – IACI

0339 Comhairle Chontae na hIarmhí

0340 Ollscoil Luimnigh – An Dr Bernadette O’Regan, Scoil na nEolaíochtaí Nádúrtha, Ollscoil Luimnigh

0341 Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí

0342 Pierce & Mary Keoghan

0343 Comhlachas Tráchtála Shligigh

0344 Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain

0345 Grúpa Comhshaoil Dhuish

0346 Grúpa Stádais Cathrach Dhroichead Átha

0347 Kathleen Watson

0348 Coláiste Ríoga Dochtúirí na hÉireann

0349 Codema

0350 ICBAN

0351 John Clancy

0352 Sligo BID

0353 NWRA

0354 Comhlachas Thairseach Lár na Tíre

0355 Thomas Conway thar ceann an Chomh. Phyll Bugler

0356 Mel MacGiobuin – Tascfhórsa na Lárchathrach Thuaidh ar Alcól agus ar Dhrugaí

0357 Paul Hannity

0358 Macra na Feirme

0359 Simon Shilton

0360 Charlies Stanley-Smith

0361 Paul Hegarty

0362 An Comh. Gerard Frisby

0363 An Comh. Caroline Lynch

0364 An Comh. Frankie Keena

0365 Eamon Ryan TD

0366 Michael McCarthy

0367 Comhlachas Tráchtála Luimnigh

0368 Bernadette Harvey

0369 An Comh. Seamie Morris

0370 An Comh. Gillian Toole_leasaithe

0371 Grúpa Staidéir ar Thithíocht Ghráinseach Airde Móire

0372 An Chomhairle Ealaíon

0373 Tony Dempsey

0374 Royal Town Planning Institute Northern Ireland

0375 Maurice Quinlivan TD

0376 Young Fine Gael, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

0377 Cuideachta Chalafort Bhaile Átha Cliath

0378 Lisa Chambers TD

0379 Comhairle Cathrach na Gaillimhe

0380 KellyGreenUrban – KSWUrban Design

0381 Líonra Rannpháirtíochta Poiblí an Longfoirt

0382 Donal Kenny

0383 Comhairle Contae Fhine Ghall

0384 Líonra do Ghníomhaireacht Náisiúnta Pobail ar an Alcól

0385 An Comh. Mary Roche

0386 Fóram ar an Alcól

0387 Tithíocht Chomharchumann na hÉireann

0388 Elgin Energy Michael Moore

0389 Fóram Scileanna Réigiúnach Lár Tíre

0390 Institiúid Pleanála na hÉireann

0391 Comhairle Contae Cheatharlach

0392 Innealtóirí na hÉireann

0393 Irish Forum on Natural Capital, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

0394 Cuideachta Poirt Dhroichead Átha

0395 Ceartas Sóisialta Éireann

0396 An Chomhairle Oidhreachta

0397 An Ghníomhaireacht Tithíochta

0398 Ospidéal Ollscoile Shligigh

0399 Plean Gníomhaíochta um Poist don Oirdheisceart

0400 Deirdre Clune, Feisire de Pharlaimint na hEorpa

0401 Brookfield Renewable Ireland0402 Comhlachas Tráchtála Shionainne

0403 An Seanadóir Paddy Burke

0404 An Comh. Ger Darcy

0405 Kimberly Pondoff – Grúpa Gníomhaíochta Gaoithe Phobal Bhaile Átha Fhirdhia

0406 Cluain Mheala agus Tiobraid Árann

0407 Stu Kelly

0408 Comhlachas Tráchtála Mhuinchille

0409 Sinn Féin (Grúpa Chomhairle Chontae na Mí)

0410 Finbarr Filan RENUA Éire

0411 Gerard O’Connor

0412 Líonra Pobail Chathair na Gaillimhe

0413 Daniel Norton

0414 Coimisiún Forbartha an Iarthair

0415 An Comh. Steven Matthews

0416 An Comh. Malcolm Noonan

0417 Grúpa Forbartha Réigiúnaí an Iarthuaiscirt

0418 Johanna Varghese & An Dr Anita McKeown

0419 – Daniel Gillen – FF Cheatharlach

0420 Seamus Morrissey

0421 Judy Osbourne

0422 Ellie Kisyombe

0423 Myles Shortall

0424 West=on=Track

0425 Comhlachas Tráchtála Dhroichead Átha agus an Cheantair Máguaird

0426 An Comh. Dermot Connolly agus Claire Kerrane

0427 Gerard Corcoran

0428 Comhaontas Glas Phort Láirge

0429 Comhairle Pobail Chill Droichid

0430 Phillip Cantwell

0431 Líonra Úinéirí Árasán

0432 Liam Heaphy

0433 Peter Bowen-Walsh

0434 Colm O Shea

0435 Brede Merrigan

0436 David Egan

0437 Foireann Acadúil agus Taighdeoirí ar an gComhshaol & Pleanáil, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

0438 Kathleen McClean

0439 Thomas Legge

0440 Michael Flynn

0441 Comhlachas Tráchtála Chill Chainnigh

0442 Comhaontas Glas Chorcaí

0443 Comhaontas Pleanála Chill Mhantáin

0444 Michael Freyne

0445 Sléibhteoireacht na hÉireann

0446 Comhairle Contae Dhún na nGall

0447 An Comh. Jerry Lodge

0448 – CLG

0449 Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae Thiobraid Árainn

0450 Irish Solar Energy Association

0451 Colm Murray

0452 Renua Éireann

0453 Grúpa Forbartha do Lucht Siúil Chluain Dolcáin

0454 Comhairle Chontae Liatroma

0455 Tionscadal Forbartha Pobail do Lucht Siúil Phort Láirge

0456 ICLRD

0457 Bord na Móna

0458 Doyle Shipping Group

0459 An Comh. Derek Mitchell

0460 Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh

0461 Tionscal Réadmhaoine Éireann

0462 Slí an Atlantaigh Fhiáin

0463 Páirtí an Lucht Oibre

0464 Kevin Fortune – Fingleton White Energy

0465 Líonra Pobail Chathair na Gaillimhe

0466 Innealtóirí na hÉireann – Tuamhan

0467 Comhlachas Tráchtála Chill Dhéagláin

0468 Margaret Gillan

0469 Ionad Fiontraíochta Dhroichead Átha

0470 Gluaiseacht Taistealaithe na hÉireann

0471 An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

0472 Comhchomhairle Gnó CBI IBEC i dTuaisceart Éireann

0473 Gnó a bhaineann le calafort – Katoen Natie

0474 Irish Georgian Society

0475 An Seanadóir Gerard Nash – Lab an Lú

0476 Element Power Ireland

0477 Shannon Group plc.

0478 Comhairle Ceantair Dhoire & an tSratha Báin

0479 RGDATA

0480 Institiúid Sláinte an Phobail

0481 Cumann Gnó Chathair na Gaillimhe

0482 Comhlachas Tráchtála an Mhuilinn Chearr 2

0483 Energy Cork

0484 Grúpa Gníomhaíochta Jagoes Mills – Aoife Carlin_leasaithe

0485 Derrick Hambleton

0486 IFLA Europe

0487 Noel Brady

0488 Comhairle Contae Loch Garman

0489 An Seanadóir Michelle Mulherin

0490 Brian Hughes

0491 An Seanadóir Brian Ó Domhnaill

0492 Líonra Náisiúnta do Bhailte agus Contaetha Sláintiúla

0493 Bill Sweeney – Cumann Comhlachas Tráchtála agus Gnó na Mí

0494 Coiste Beartais Straitéisigh Chomhairle Contae Chill Dara ar an bPleanáil agus ar Fhorbairt Gheilleagrach

0495 Makros Kildare – Matthew McRedmond

0496 Nua Healthcare

0497 Tiane Teo.

0498 Eoin Burns

0499 Seirbhísí Cistí Idirnáisiúnta

0500 Ivan Cuddihy – Comhaontas Glas Phort Láirge

0501 Comhairle Contae Laoise

0502 Gia Griffiths

0503 Comhairle Contae Mhuineacháin

0504 An Comh. Tommy Reilly

0505 Ionad Amhairc Ann Mulrooney

0506 Subway

0507 Páirtí na nOibrithe

0508 Comhlachas Tráchtála na hÉireann

0509 John Kennedy

0510 Emmett Humphreys Architects

0511 Aidan Ffrench MILI

0512 Courtstown Technologies Ltd

0513 Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

0514 Seirbhísí Cistí Idirnáisiúnta

0515 Comhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta

0516 Diarmaid Upton

0517 Comhlachas Tráchtála Cheatharlach

0518 Ionad MaREI – Coláiste na hOllscoile Corcaigh

0519 Réigiún Chathair Phort Láirge san Oirdheisceart

0520 Galway Healthy Cities

0521 RTPI Ireland

0522 Comhairle Contae Loch Garman (cóip eile)

0523 Grúpa Thionscal Alcóil na hÉireann

0524 AEOLAS

0525 Comhairle Pobail na nOileán amach ó Iarthar Chorcaí

0526 Fóram Forbartha Chorcaí

0527 Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha Cliath

0528 Antoinette McMenemy

0529 Comhairle Chontae na Mí

0530 Comhairle Contae Lú

0531 Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

0532 Imelda Munster TD, An Comh. Kenneth Flood, An Comh. Joanna Byrne

0533 An Comh. Eddie Mulligan

0534 Cumann na nOifigeach Caomhnaithe Ailtireachta

0535 Comhairle Chontae Uíbh Fhailí

0536 Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

0537 Sarah McGee

0538 Comhairle Chontae Loch Garman 2

0539 Aerfort Chorcaí

0540 Fóram Eacnamaíoch Shligigh

0541 Kilbride Estates Ltd

0542 Dara Calleary TD

0543 Lakeland Dairies 2

0544 Anthony Moore

0545 Tionól Réigiúnach an Deiscirt

0546 Aerfort Bhaile Átha Cliath

0547 James Grennan

0548 Ronan Group Real Estate

0549 Comhairle Náisiúnta na mBan in Éirinn

0550 Comhlachas Tráchtála na Gaillimhe

0551 Young Fine Gael

0552 John Spain

0553 Transition Galway

0554 Calafort Chorcaí 1

0554 Calafort Chorcaí 2

0554 Calafort Chorcaí 3

0554 Calafort Chorcaí 4

0554 Calafort Chorcaí 5

0554 Calafort Chorcaí 6

0555 Comhairle Chontae na Gaillimhe

0556 Manor Farm

0557 Anthony Moore thar ceann Chomhairle Ceantair Fhianna Fáil i Lú Theas agus na Mí Thoir

0558 ART Generation Ltd

0559 CEWEP Éire

0560 Michael Layden

0561 Obair don Phobal, Éire

0562 Comhairle Contae Chill Mhantáin

0563 Roy Harford

0564 Comhairlí Cathrach agus Contae Chorcaí

0565 Anthony Moore thar ceann Chumann Halpin Leech Whelan de chuid Fhianna Fáil i nDroichead Átha

0566 Brian Kelly – Turley

0567 Vinnie O’Shea, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge

0568 Colm O’Connell

0569 ALONE

0570 Comhlachas Tráchtála Chorcaí

0571 SWAN

0572 Conor Skehan

0573 Comhairlí Contae Chill Cheannaigh, Thiobraid Árainn & Comhairle Cathrach Phort Láirge

0574 Na Daonlathaigh Shóisialta, Corcaigh

0575 Michael Fitzmaurice TD

0576 Ultan Brannigan

0577 Brian Hanratty

0578 Cormac Bohan

0579 Coillte

0580 An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

0581 An Taisce

0582 Grúpa Ospidéal Ollscoil Luimnigh

0583 Michael Alcock

0584 Joe McGovern

0585 Na Daonlathaigh Shóisialta

0586 Mol Tuaithe ar Bheartas

0587 Drogheda Enterprise Centre CLG

0588 Cumann na Gaoithe Teo

0589 Ecopower

0590 Comhairle Contae Chill Dara

0591 Shannon Commercial Properties

0592 Thomas Byrne TD

0593 Barry Aughey

0594 An tÚdarás Náisiúnta Míchumais

0595 Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge

0596 An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 2

0597 Barry Leddy

0598 Nasc Tuaithe na hÉireann

0599 Adrian O’Connell

0600 Eoin Ó Broin TD

0601 Spórt Éireann

0602 Grúpa Gníomhaíochta an Mhóta

0603 OPC an Chabháin

0604 Niamh Rooney

0605 European Anti-Poverty Network Ireland

0606 Comhlachas Tráchtála an Mhuilinn Chearr 3

0607 Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

0608 Coillearnach na hÉireann 2

0608 Coillearnach na hÉireann

0609 Cumann Gnólachtaí Beaga

0610 Michael O’Gorman

0611 IBEC

0612 An Comh. Damien O’ Reilly

0613 Paula Russell

0614 Siga Hydro

0615 Richard Logue

0616 Bord Soláthair an Leictreachais

0617 Tipperary Energy Agency

0618 Ceithre Líonra Rannpháirtíochta Poiblí i mBaile Átha Cliath

0619 Michael Goan GoKu

0620 An Comh. Johnny Flynn

0621 Fáilte Éireann

0622 Comhaontas Cosanta na Sionainne

0623 Lightsource Renewable Energy

0624 Líonraí Gáis Éireann

0625 RIAI

0626 Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae an Chláir

0627 Bus Éireann

0628 Cumann Feirmeoirí na hÉireann

0629 InterTradeIreland

0630 Ervia Gasworks

0631 Donnchadh Ó Laoghaire TD

0632 Grúpa Stiúrtha don SIFP d’Inbhear na Sionainne

0633 An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

0634 Sochaí um Pleanáil Iompair

0635 Comhairle Contae Mhaigh Eo

0636 An Comh. Alan Tobin

0637 Ken Thomas – Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

0638 Eirgrid

0639 Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

0640 John Paul Phelan TD

0641 RHH International

0642 Cumann Comhlachais Mheiriceá na hÉireann

0643 Bord Soláthair an Leictreachais 2

0644 Bobby Aylward TD

0645 Dominic Doheny

0646 Anthony Ogochukwu

0647 Fianna Fáil

0648 Cónaidhm Óstán na hÉireann

0649 Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin

0650 Cairde Óga an Domhain

0651 Comhlachas Tráchtála Dhún Dealgan

0652 Tadhg Moore

0653 Ellen Sweeney

0654 James O’Sullivan – Turasóireacht agus Forbairt Bheara

0655 An Comh. John Cummins

0656 Iontaobhas Bradán Abha Chom Sheola

0657 Deirdre Lane – Shamrock Spring

0658 Cumann na Mac Léinn sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

0659 Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

0660 An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

0661 Teorainn Chill Cheannaigh agus Phort Láirge (Fuarthas thart ar 2640 cóip den aighneacht seo mar chuid den phróiseas comhairliúcháin réamhdhréachta.)

0662-Fergus-ODowd-TD

0663 Comhairle Contae Chill Chainnigh

0664 M1 Payments Corridor

Scroll to Top