Suíomh Gréasáin NPF.ie arna bhainistiú ag NRUP

(Ráiteas Príobháideachais)

Is í an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta an Roinn Rialtais atá freagrach as an tithíocht agus uisce, as an bpleanáil fhisiciúil agus spásúil, as an rialtas áitiúil, as réamhaisnéis na haimsire agus as an oidhreacht, idir an oidhreacht tógtha agus nádúrtha araon.

Tá an Roinn tiomanta don phríobháideacht a chosaint agus a urramú. Mínítear sa ráiteas príobháideachais seo conas a phróiseálfaidh an Roinn, mar an Rialaitheoir Sonraí, na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil di maidir leis an suíomh gréasáin NPF.ie, conas a úsáidfear an fhaisnéis sin, agus na cearta atá agat agus a ghabhann le do shonraí pearsanta.

Catagóirí de Shonraí Pearsanta

Próiseálann an Roinn na sonraí pearsanta seo a leanas le haghaidh Shuíomh Gréasáin NPF.ie.: Aon sonraí a chuirtear ar fáil san fhoirm chun teagmháil a dhéanamh linn, de réir rogha atá déanta ag an té a chur isteach é, m.sh. ainm, ríomhphost, srl.

Foinse na Sonraí Pearsanta

Is iad na húinéirí sonraí aonair a sholáthraíonn na sonraí pearsanta don Roinn.

Cuspóirí na próiseála

Úsáidfidh an Roinn do chuid sonraí d’fhonn teagmháil a dhéanamh leat chun freagra a thabhairt ar d’fhiosrúchán. Ní phróiseálfaidh an Roinn do shonraí pearsanta chun críche ar bith seachas an ceann lena mbailíodh iad.

An Próifíliú

Ní úsáidfidh an Roinn na sonraí pearsanta seo a leanas i dtaca le láithreán gréasáin NPF.ie mar chuid den phróiseas ceannacháin chun críocha na cinnteoireachta uathoibrithe, nó chun críocha an phróifílithe.

Dlíthiúlacht na próiseála

Tá an phróiseáil seo ar do shonraí pearsanta dleathach faoi Airteagal 6 (1) (c) de bhun an Achta um Pleanáil agus Forbairt, 2000.

Slándáil do shonraí pearsanta

Úsáideann an Roinn slite teicniúla agus eagraíochtúla chun do chuid faisnéise a chosaint ó úsáid neamhúdaraithe. In ainneoin na mbeart sin, áfach, níl aon bhearta slándála ann atá foirfe nó nach bhfuiltear in ann iad a shárú, agus níl aon mhodh chun sonraí a tharchur a bhfuiltear in ann a ráthú nach ndéanfar é a idircheapadh nó a mhí-úsáid ar aon bhealach eile. Sa chás go gcuirtear do chuid sonraí pearsanta i gcontúirt mar thoradh ar shárú slándála, cuirfear beartas agus nósanna imeachta Bainistíochta Sáraithe na Roinne i bhfeidhm.

Faighteoirí na sonraí

Ní dhéanfar sonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais eile, nó le húdaráis áitiúla, gníomhaireachtaí faoin Roinn, nó le comhlacht poiblí eile, i gcúinsí ar leith a fhoráiltear sa dlí.

Aistrithe Sonraí Trasteorann

Ní aistreoidh an Roinn sonraí pearsanta a bhaileofar maidir leis an suíomh gréasáin NPF.ie chuig aon tír nó eagraíocht idirnáisiúnta atá lasmuigh den AE/LEE.

Cá fhad a choinneofar do shonraí?

Ní choinneoidh an Roinn do shonraí pearsanta ach chomh fada agus is gá chun na críche ar bailíodh iad agus ar próiseáladh iad. De réir na riachtanas reachtach agus gnó, tá an tréimhse choinneála sonraí a ghabhann le do shonraí pearsanta, sa chás seo, ar aon dul le Beartas na Roinne níos leithne.

Do Chearta

Is féidir Beartas um Chosaint Sonraí , na Roinne a fháil ar ár suíomh gréasáin, agus leagtha amach ann an tslí a mbímid ag úsáid do chuid sonraí pearsanta chomh maith le faisnéis faoi do chearta mar dhuine is ábhar do na sonraí (lena n-áirítear sonraí maidir leis an gceart rochtana, an ceart chun ceartúcháin, an ceart go ndéanfaí léirscriosadh, ceart chun srian a chur ar phróiseáil, an ceart agóid a dhéanamh). Tá an beartas ar fáil i gcóip chrua chomh maith, ach iarratas a dhéanamh air.

Má mheasann tú gur sáraíodh do chearta, tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí in Éirinn (www.dataprotection.ie), agus tá sé de cheart agat leigheas breithiúnach a lorg ina dtaca sin chomh maith.

Déan Teagmháil Linn

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait, nó más mian leat rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta, téigh i dteagmháil le hOifigeach Cosanta Sonraí na Roinne, a bhfuil a shonraí ag seo thíos:

An tOifigeach Cosanta Sonraí,
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
Bóthar an Bhaile Nua,
Loch Garman

Ríomhphost: data.protection@housing.gov.ie

Scroll to Top